چارت اداره کل

نمودار سازمانی وزارت ارتباطات و وفناوری اطلاعات

 

نمودار سازمانی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان