فرم نظرسنجی از ارباب رجوع

ثبت انتقادات و پیشنهادات ( طرح تکریم):
در صورت تکمیل بند (6) ذکر مشخصات ذیل ضروری است :