ثبت اطلاعات اعضاء کمیته دولت الکترونیک دستگاه های اجرایی استان گلستان

مشخصات دبیر کارگروه:
*
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات سایر اعضای کارگروه:
رئیس کمیته
*
*
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دستگاه و عناوین مشابه
*
*
یکی از معاونان تخصصی دستگاه به پیشنهاد رئیس دستگاه
*
*
دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوری اطلاعات و بهبود فرآیندها به تشخیص رئیس دستگاه
*
*
*
*
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه یا عناوین مشابه
*
*
گزارش عملکرد در حوزه توسعه دولت الکترونیک:
******لطفا فایل پیوستی در قالب فایل WORD باشد
******لطفا فایل پیوستی در قالب فایل WORD باشد


* = ضروری

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فناوری اطلاعات  (آقایان نژادحسن  و محمودی ) تماس حاصل نمایید

شماره تماس : 32480450