تقسیمات کشوری


تقسیمات کشوری سال 91

مساحت: 20367.127 کیلومتر مربع

تعداد شهرستان: 14

تعداد بخش: 27

تعداد دهستان: 60

تعداد شهر: 26

تعداد آبادی دارای سکنه: 1008

تعداد خانوار:483245 خانوار