پرش به محتوای اصلی

وضعیت خانوار

 

وضعیت خانواروضعیت خانوار

سرشماری عمومی سال 90

جمعیت: 1777014 نفر

جمعیت شهری:906182 نفر

میزان شهرنشینی: 51 درصد

جمعیت روستایی:870068 نفر

میزان روستانشینی:49 درصد

سهم از جمعیت کشور: 2.36 درصد

درصد باسوادی: 83 درصد

  متوسط رشد سالانه جمعیت: 1.90 درصد