موقعیت جغرافیایی

 

موقعیت جغرافیایی استان گلستان

IranGolestan.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Flag_of_Iran.svg/23px-Flag_of_Iran.svg.png

  مساحت استان کیلومتر مربع

22022 کیلومتر مربع  

در صد مساحت کشور:  

33/1  

 

موقعیت جغرافیاییموقعیت جغرافیایی