سرویسهای ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

سرویسهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستانسرویسهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان

سرویسهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان

1

 

 

اطلاعات مربوط به سرویسهای ارتباطات و فناوری اطلاعات

تعدادتلفن ثابت منصوبه استان : 677469

تعدادتلفن ثابت دایری استان:  584969

تعداد شماره  همراه اول:      1200000