فرم ارتباط با سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان:

1

ارتباط با مدیر کل:

*
*
*
*
*

مسئول دفتر: محمدرضا حنائی کاشانی

تلفن تماس: 2-32480450-017